Dane kontaktowe:

 • e - mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • sekretariat: tel/fax 42 649 18 03
 • rehabilitacja: tel 505 034 909
 • adres: al. Marszałka J. Piłsudskiego 133D lok. 305A, 92-318,  Łódź
 • nr konta: 
  98 1440 1231 0000 0000 0342 2356

 

 

 

Zaprogramowani na pomaganie 3

Rehabilitacja w ośrodkach osób z SM

Termin realizacji: 15.09.2021 r. do 19.12.2021 r.

Celem projektu jest zwiększenie dotychczasowych i nabycie nowych umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, poprzez rehabilitacje medyczną w ośrodkach rehabilitacyjnych, osób niepełnosprawnych z SM. Zadanie będzie realizowane na rzecz mieszkańców Województwa Łódzkiego (powiat: miasto Łódź, łódzki wschodni, zgierski). Projekt skierowany jest do 10 osób z niepełnosprawnością ze stwardnieniem rozsianym.

Cele szczegółowe:

 • podtrzymywanie lub przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej,
 • zahamowanie dalszego postępu choroby,
 • podtrzymanie lub przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej u 10 osób niepełnosprawnych,
 • stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji, informacji,
 • osiągnięcie najwyższego możliwego poziomu samodzielności i niezależności osoby niepełnosprawnej.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Zapisy:

 • osobiście w biurze Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego pod adresem: 90-349 Łódź, ul. ks. bp. W. Tymienieckiego 18
 • pod nr telefonu: 42 649 18 03 / 505 034 909
lewyprawy

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego.

www.lodzkie.pl

Rehabilitacja osób z SM

Termin realizacji: 01.08.2021 r. do 31.12.2021 r.

Celem projektu jest włączenie społeczne i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z SM. Zadanie będzie realizowane na rzecz mieszkańców Województwa Łódzkiego (powiat: miasto Łódź, łódzki wschodni, zgierski). Projekt skierowany jest do 10 osób z niepełnosprawnością ze stwardnieniem rozsianym.

Cele szczegółowe:

 • stworzenie warunków do możliwie szybkiej rehabilitacji domowej dla 10 osób z niepełnosprawnością mającej na celu zahamowanie dalszego postępu choroby,
 • włączenie społeczne 10 osób niepełnosprawnych z SM,
 • podtrzymanie lub przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej u 10 osób niepełnosprawnych,
 • zwiększenie uczestnictwa 10 osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
 • organizowanie czasu wolnego 10 osobom niepełnosprawnym,
 • odzyskanie wiary w siebie i chęci do bardziej aktywnego życia z chorobą u 10 osób niepełnosprawnych,
 • osiągnięcie najwyższego możliwego poziomu samodzielności i niezależności osoby niepełnosprawnej.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Zapisy:

 • osobiście w biurze Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego pod adresem: 90-349 Łódź, ul. ks. bp. W. Tymienieckiego 18 
 • pod nr telefonu: 42 649 18 03 / 505 034 909

Zadanie publiczne pn. „Rehabilitacja osób z SM„ jest realizowane dzięki współfinansowaniu ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego.

www.lodzkie.pl

Zaprogramowani na pomaganie 3

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Zaprogramowani na pomaganie 3” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, chore na stwardnienie rozsiane z terenu woj. łódzkiego posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz otoczenie tych osób.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne wśród 260 osób niesamodzielnych (182K,78M), chorych na stwardnienie rozsiane (SM-łac. Sclerosis Multiplex)oraz 50 osób z ich otoczenia (30K,20M) z terenu ŁOM (tj. M. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki - wschodni, pabianicki, zgierski) w okresie od 01.06.2021r. do 31.05.2023 r. poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem zgodnie z zapisami Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, w której uznaje się prawo do niezależnego życia w społeczeństwie.

Co oferuje projekt?

 • indywidualne i grupowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych,
 • konsultacje specjalistyczne m.in. logopedyczne, neurologiczne, psychologiczne, dietetyczne, pielęgniarskie,
 • usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 • grupy wsparcia,
 • usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością (AOON),
 • warsztaty promocji aktywności społecznej,
 • usługi wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego.

Wsparciem będą objęte również osoby z najbliższego otoczenia chorych na SM:

 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne,
 • grupy wsparcia.

Planowane efekty:

 • wzrost poziomu aktywności społecznej
 • zmniejszenia uzależnienia od opieki instytucjonalnej i stacjonarnej
 • zmniejszenie roli rodziny w opiece nad chorym
 • rozbudzenie wiary we własne możliwości
 • utrzymanie w jak największym stopniu samodzielności w zakresie samoobsługi, życia społecznego i zawodowego

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

ul. ks. bpa W. Tymienieckiego 18, 
90-349 Łódź
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 649 18 03

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością

Zapraszamy do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym 

poprzez możliwość udzielenia im doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi  opieki wytchnieniowej.

Program ma na celu zapewnić:

 1. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
 2. wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne,
 3. podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęciem specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób  z niepełnosprawnością, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie poniższych dokumentów i dostarczenie do biura:

 • załącznik nr 1 - karta zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”,
 • załącznik nr 2 - karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka
 • załącznik nr 3 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Program skierowany jest do 60 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z  przyznaniem pomocy  w formie opieki wytchnieniowej.

Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021 jest realizowany w ramach środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Całkowity koszt inwestycji i wartość dofinansowania Programu wynosi 745 800,00 zł

Przyjmowanie zgłoszeń:

Biuro Projektu: PTSR Oddział w Łodzi
ul. ks. bpa W. Tymienieckiego 18, 90-349 Łódź
tel.42 649 18 03, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W załączeniu:

 • załącznik nr 1 - karta zgłoszenia do Programu ,
 • załącznik nr 2 - karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej,
 • załącznik nr 3 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Rehabilitacja ruchowo – społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi realizuje projekt „Rehabilitacja ruchowo – społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane”.

Projekt wieloletni będzie realizowany w okresie 01.04.2021r. do 31.03.2024r. 

Bieżący okres trwania projektu: 01.04.2021r. do 31.03.2022r.

Głównym cele projektu jest zwiększenie samodzielności 88 osób z niepełnosprawnością poprzez prowadzenie programu rehabilitacji osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz podjęcie umożliwiających wyeliminowaniu stanu wykluczenia społecznego, ze względu na utrudnione niepełnosprawnością funkcjonowanie w społeczeństwie oraz trudne warunki socjalno-bytowe. Usługi na rzecz osób z niepełnosprawnością świadczone w placówce w sposób ciągły tzn. 5 dni w tygodniu przez cały rok.

Główne działania, jakie będą realizowane w ramach projektu: 

 • grupowe zajęcia ogólnousprawniające na sali,
 • masaż leczniczy na sali,
 • indywidualne konsultacje specjalistów,
 • warsztaty emisji głosu,
 • aerobik,
 • warsztaty dietetyczne,
 • ćwiczenia indywidualne metodą pnf i Bobath
 • usługi asystenta osobistego
 • specjalistyczne zabiegi rehabilitacyjne w ośrodkach.

Osoby w chwili przystępowania do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:

 • posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym, umiarkowanym lub lekkim,
 • zamieszkiwać na terenie województwa łodzkiego,
 • mieć ukończony 18 r. życia,
 • mieć zdiagnozowane SM- potwierdzone oświadczeniem beneficjenta i/lub zaświadczeniem od lekarza lub kartą informacyjną ze szpitala,

Na dzień rozpoczęcia projektu nie mogą być :

 • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,
 • uczestnikami środowiskowego domu samopomocy.

Zgłoszenia przyjmowanie będą w okresie kwiecień 2021 – styczeń 2022. W przypadku większej, niż zakładano liczby uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Przyjmowanie zgłoszeń:

Biuro Projektu: PTSR Oddział w Łodzi
ul. ks. bpa W. Tymienieckiego 18,  90-349 Łódź
tel. 42 649 18 03, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON