Dane kontaktowe:

 • e - mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • sekretariat: tel/fax 42 649 18 03
 • rehabilitacja: tel 505 034 909
 • adres: ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 18
  90-349,  Łódź
 • nr konta: 
  98 1440 1231 0000 0000 0342 2356

 

 

 

Zaprogramowani na pomaganie 3

Sprawny senior

Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno - opiekuńczych i rehabilitacyjnych w warunkach domowych dla osób powyżej 65 roku życia - "Sprawny senior" finansowanym ze środków Województwa Łódzkiego

Cel projektu:

Celem projektu jest organizacja rehabilitacji, ćwiczeń, świadczeń pielęgnacyjno - opiekuńczych w warunkach domowych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane powyżej 65 roku życia. Uczestnikami projektu będą osoby niepełnosprawne, wymagające opieki długoterminowej , mieszkające na terenie woj. łódzkiego. Zadania projektu zakładają szybki dostęp do rehabilitacji leczniczej i opieki pielęgnacyjno - opiekuńczej osób z utrudnionym dostępem do usług medycznych ze względu na ich zły stan zdrowia i problemy z poruszaniem się. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

Grupa docelowa:

W projekcie uczestniczyć będzie 15 osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane , zamieszkujących teren woj. łódzkiego, w szczególności osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich i osoby leżące . Grupa ta wymaga głównie rehabilitacji domowej i stałej opieki pielęgnacyjno - opiekuńczej związanej z przewlekłością choroby i trudnościami w dostępie do takich usług poza miejscem zamieszkania. 

 

Przyjmowanie zgłoszeń:

Biuro Projektu: PTSR Oddział w Łodzi
ul. Ks. bpa. W. Tymienieckiego 18, 90-349 Łódź
tel.42 649 18 03, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

www.lodzkie.pl

 

Zapewnienie świadczeń rehabilitacyjnych w warunkach domowych dla osób niepełnosprawnych

Termin realizacji: 01.09.2020 r. do 23.12.2020 r.

Celem projektu jest przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w warunkach domowych dla 10 osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Łodzi, która przyczyni się do nabycia, rozwinięcia i/lub podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób chorych na SM.

Ćwiczenia mają poprawić u osób chorych kondycję fizyczną, stan funkcjonalny, a także zmniejszyć ryzyko chorób cywilizacyjnych wynikających z niskiej aktywności ruchowej.

Cele szczegółowe:

 • ułatwienie 10 osobom dostępu do systematycznej i specjalistycznej rehabilitacji domowej,
 • zwiększenie sprawności fizycznej u 10 osób niepełnosprawnych,
 • zwiększenie uczestnictwa 10 osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
 • organizowanie czasu wolnego 10 osobom niepełnosprawnym,
 • odzyskanie wiary w siebie i chęci do bardziej aktywnego życia z chorobą u 10 osób niepełnosprawnych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Zapisy w biurze stowarzyszenia lub pod nr tel. 42 649 18 03

Zadanie Rehabilitacja domowa osób ze stwardnieniem rozsianym jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

 

Pomoc świąteczna

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi realizuje projekt „Pomoc świąteczna” w okresie od 16.11.2020 r. do 31.12.2020 r.

Celem głównym zadania jest poprawa, w okresie świątecznym, jakości życia najuboższych osób z niepełnosprawnością (ze stwardnieniem rozsianym)  znajdujących się  w trudnej sytuacji życiowej. Cel zrealizowany jest poprzez  wręczenie paczek żywnościowych podkreślających rangę Świąt Bożego Narodzenia. 

Grupę adresatów zadania publicznego stanowi 600 osób z niepełnosprawnością, z aktualnym orzeczeniem, będących członkami Oddziału PTSR z terenu województwa łódzkiego (m.in. powiaty: m. Łódź, zgierski, pabianicki, łódzki - wschodni, bełchatowski, łęczycki).

Cele szczegółowe:

 • przekazanie 600 członkom  stowarzyszenia świątecznych paczek żywnościowych,
 • poprawa samopoczucia osób niepełnosprawnych.

Zakupione w ramach projektu paczki będą wręczane w siedzibie stowarzyszenia. Natomiast osobom, które ze względów zdrowotnych (osoby leżące) nie będą mogły odebrać paczek, zostaną one dostarczone do domu przez wolontariuszy i pracowników Stowarzyszenia.

 

 Projekt „Pomoc świąteczna” jest współfinansowany ze środków Wojewody Łódzkiego

 

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego O/ŁÓDŹ otrzymało dwa granty w ramach projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa  osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w okresie epidemii warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Uzyskane w ramach projektu środki przeznaczone zostaną na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę przy projekcie „Aktywny w pracy  - aktywny w życiu”  oraz „Rehabilitacja ruchowo – społeczna osób niepełnosprawnych

 

Rehabilitacja ruchowo – społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane

Realizowany w okresie 01.04.2020r. do 31.03.2021r.

Projekt skierowany jest do grupy 88 osób niepełnosprawnych ze stwardnieniem rozsianym (SM) z terenu województwa łódzkiego. Projekt tworzy warunki sprzyjające samodzielnemu funkcjonowaniu poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych rozwijających ich aktywność społeczną. Usługi na rzecz osób z niepełnosprawnością świadczone są w placówce w sposób ciągły, tzn. przez 5 dni w tygodniu przez cały rok.

Główne działania, jakie będą realizowane w ramach projektu: 

 • grupowe zajęcia ogólnousprawniające na sali,
 • masaż leczniczy na sali,
 • indywidualne konsultacje specjalistów,
 • warsztaty emisji głosu,
 • aerobik,
 • terapia zajęciowa
 • ćwiczenia indywidualne metodą pnf i Bobath
 • usługi asystenta osobistego
 • specjalistyczne zabiegi rehabilitacyjne w ośrodkach,

Osoby w chwili przystępowania do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:

 • posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym, umiarkowanym lub lekkim 
 • mieć ukończony 18 r. życia
 • mieć zdiagnozowane SM- potwierdzone oświadczeniem beneficjenta i/lub zaświadczeniem od lekarza lub kartą informacyjną ze szpitala
 • na dzień rozpoczęcia projektu nie mogą być :
 • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,
 • uczestnikami środowiskowego domu samopomocy.

  

Przyjmowanie zgłoszeń:

Biuro Projektu: PTSR Oddział w Łodzi

ul. ks. bpa W. Tymienieckiego 18,  90-349 Łódź

 tel. 42 649 18 03, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.