Dane kontaktowe:

 • e - mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • sekretariat: tel/fax 42 649 18 03
 • rehabilitacja: tel 505 034 909
 • adres: ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 18
  90-349,  Łódź
 • nr konta: 
  98 1440 1231 0000 0000 0342 2356

 

 

 

Zaprogramowani na pomaganie 3

Sprawić moc

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi wraz z Oddziałem Warszawskim realizuje projekt „Sprawić Moc” w okresie od 01.05.2016 r. do 31.03.2018 r. Projekt skierowany jest do 330 osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane z terenu województw mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego i świętokrzyskiego. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez wdrożenie kompleksowego programu grupowych i indywidualnych zajęć oraz warsztatów mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego ich funkcjonowania.

Główne działania jakie będą realizowane to:

 • rehabilitacja w domu chorego (sierpień 2016 – marzec 2017),
 • rehabilitacja w ośrodku (sierpień 2016 – marzec 2017),  
 • usługi asystenta osoby chorej na SM (sierpień 2016 – marzec 2017),
 • indywidualne porady specjalistów np. (psycholog, prawnik, logopeda, dietetyk) (sierpień 2016 – marzec 2017),
 • indywidualne zajęcia na basenie (sierpień 2016 – marzec 2017),  
 • zajęcia jogi (sierpień 2016 – marzec 2017),
 • warsztaty wyjazdowe "Porozumienie bez przemocy" (grudzień 2016 i marzec 2017).

Osoby ze stwardnieniem rozsianym chętne o udziału w projekcie w chwili przystępowania będą musiały spełniać następujące warunki:

 • posiadać orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (maksymalnie 10% ogółu BO) lub równoważne,
 • zamieszkiwać na terenie woj. mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego.
 • mieć zdiagnozowane stwardnienie rozsiane - potwierdzone oświadczeniem beneficjenta oraz zaświadczeniem od lekarza i/lub kartą informacyjną ze szpitala,
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • podpisać oświadczenie, że na dzień rozpoczęcia realizacji projektu nie są: uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Zapisy w biurze stowarzyszenia lub pod nr tel. 42 649 18 03

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Rehabilitacja ruchowo-społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi realizuje projekt „Rehabilitacja ruchowo – społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane” w okresie od 01.04.2016 r. do 31.03.2018 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności 81 osób niepełnosprawnych (w pierwszym okresie realizacji projektu) poprzez prowadzenie programu rehabilitacji osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz podjęcie działań umożliwiających wyeliminowanie stanu wykluczenia społecznego, ze względu na utrudnione niepełnosprawnością funkcjonowanie w społeczeństwie oraz trudne warunki socjalno – bytowe.

Projekt tworzy warunki sprzyjające samodzielnemu funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych rozwijających ich aktywność społeczną. Usługi na rzecz osób niepełnosprawnych świadczone będą w placówce w sposób ciągły, tzn. 5 dni w tygodniu przez cały rok.

Główne działania, jakie będą realizowane to:

 • grupowe zajęcia ogólnousprawniające na sali,
 • masaż leczniczy na sali,
 • indywidualne konsultacje specjalistów,
 • warsztaty emisji głosu,
 • aerobik,
 • terapia zajęciowa,
 • ćwiczenia indywidualne metodą pnf i Bobath

oraz działania uzupełniające dla podopiecznych placówki: specjalistyczne zabiegi rehabilitacyjne w ośrodku i zajęcia choreoterapii.

W/w działania zwiększają aktywność społeczną i ruchową osób chorych, spowalniają rozwój choroby, a przede wszystkim przywracają zdolność samoobsługi i motywują do bardziej aktywnego życia z chorobą. Zajęcia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Zapisy w biurze stowarzyszenia lub pod nr tel. 42 649 18 03

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Integracja – sztuką wobec niepełnosprawności 3

Oddział Łódzki PTSR zaprasza do udziału w projekcie pn. „Integracja - sztuką wobec niepełnosprawności 3”, współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu zostaną zorganizowane cztery siedmiodniowe, integracyjne, warsztaty kulturalno-rekreacyjne. Warsztaty skierowane są do 116 czynnie działających, członków oddziałów PTSR z terenu całej Polski. W ramach projektu zostaną zorganizowane następujące warsztaty:

 • arteterapii
 • choreoterapii
 • nordic walking
 • wokalne

W pojedynczym warsztacie weźmie udział śr. 29 osób (śr. po 2 osoby z województwa). Osoba zainteresowana udziałem w projekcie może wziąć udział tylko w jednym z czterech proponowanych warsztatów.

Zapewniamy:

 • wyjazd z Łodzi,
 • zakwaterowanie w ośrodku,
 • całodniowe wyżywienie,
 • bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
 • powrót do Łodzi.

Osoby chętne do udziału w projekcie w chwili przystępowania do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:

 • posiadać orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • mieć zdiagnozowane stwardnienie rozsiane - potwierdzone oświadczeniem beneficjenta lub zaświadczeniem od lekarza lub kartą informacyjną ze szpitala,
 • podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • podpisać zobowiązanie do uczestnictwa we wszystkich zajęciach realizowanych w trakcie warsztatów.

Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej wraz z załącznikami oraz dostarczenie kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie 30 maja - 24 czerwca 2016 r. O udziale w warsztatach decydować będzie kolejność przysyłanych kart zgłoszeniowych.

Zaprogramowani na pomaganie

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Łodzi jest realizatorem projektu „Zaprogramowani na pomaganie” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne wśród 200 osób niepełnosprawnych (142K, 58M), chorych na stwardnienie rozsiane (SM-łac. Sclerosis Multiplex) oraz 50 osób z ich otoczenia (30K, 20M) z terenu woj. łódzkiego w okresie od 01.02.2016 r. do 31.12.2018 r. poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem zgodnie z zapisami Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON), w której uznaje się prawo do niezależnego życia w społeczeństwie.

Uczestnikami projektu będą zarówno mężczyźni, jak i kobiety, w wieku od 18 do 88 r.ż. Wsparcie w pierwszej kolejności kierowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego zgodnie z ustawą oraz do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i/lub z niepełnosprawnościami sprężonymi.

Osoby w chwili przystąpienia do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:

 • zamieszkiwać/uczyć się/pracować na terenie woj. łódzkiego
 • posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  - mieć zdiagnozowane stwardnienie rozsiane - potwierdzone oświadczeniem lub zaświadczeniem od lekarza i/lub kartą informacyjną ze szpitala;
 • w przypadku braku możliwości uzyskania stosownych dokumentów potwierdzających kwalifikowalność uczestników będących osobami niepełnosprawnymi – ich kwalifikowalność będzie potwierdzana oświadczeniem.

Drugą grupą będzie 50 osób z otoczenia (30K–60% i 20M–40%), które jest niezbędne dla skutecznego wsparcia ON. Otoczenie osób z SM  to osoby spokrewnione lub niespokrewnione z nimi wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z ich najbliższego środowiska. Osoby z otoczenia w chwili przystąpienia do projektu będą musiały zamieszkiwać/uczyć się/pracować na terenie woj. łódzkiego oraz być wskazanym przez ON jako opiekun/bliski – deklaracja ON. 

Co oferuje projekt? 

 • indywidualne i grupowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych,
 • konsultacje specjalistyczne m.in. logopedyczne, neurologiczne, psychologiczne, dietetyczne, pielęgniarskie,
 • zabiegi fizjoterapeutyczne,
 • grupy wsparcia,
 • usługi asystenta osobistego,
 • warsztaty aktywności społecznej,

Wsparciem będą objęte również osoby z najbliższego otoczenia chorych na SM:

 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne,
 • grupy wsparcia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

ul. Przybyszewskiego 255/267
92 – 338 Łódź,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 649 18 03, 506 665 173

 

Wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób 60 +

Fenomenem danym tylko człowiekowi jest potrzeba tworzenia, wyrażania siebie i swoich emocji. Towarzyszy ona człowiekowi od pierwszych lat życia. Każdy z nas ma nieuświadomione pokłady potencjału twórczego. Każdy inaczej postrzega i interpretuje otaczający świat. Potrzebne są tylko odpowiednio stymulujące warunki, aby uśpiona wyobraźnia i niczym nieskrępowana myśl została zmotywowana do wysiłku twórczego. 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego O/Łódź w okresie  25.04.2016 – 30.11.2016 realizuje projekt, którego celem jest wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej 15 mieszkańców miasta Łódź, ze szczególnym uwzględnieniem osób 60 +.

Cel realizowany jest poprzez:

 • warsztaty ceramiczne - zorganizowane zostaną w profesjonalnej pracowni plastycznej wyposażonej w piec do wypalania ceramiki. W ramach zajęć uczestnicy będą mieć do dyspozycji takie materiały jak glina, szkliwa, narzędzia i pomoce do wyrabiania ceramiki. Zostanie im przedstawione na czym polega proces tworzenia ceramiki, techniki lepienia i zdobienia. Zajęcia pomogą uczestnikom w rozwijaniu zdolności manualnych oraz pobudzą ich wyobraźnię i kreatywność. 
 • „spotkania z kulturą” -  działanie to wspiera reintegrację kulturowo-oświatową poprzez zakup biletów wstępu dla uczestników projektu do obiektów kulturalno-oświatowych (np. kino, muzeum, teatr, galerie, filharmonie, placówki kulturalno-oświatowe itp.). Podczas trwania projektu, co miesiąc zorganizowane zostanie jedno lub więcej wyjść do obiektów kulturalnych (zależne od ceny biletów). Liczba osób biorących udział w jednym wyjściu uwarunkowana będzie ceną biletu odwiedzanego obiektu. 

Realizowany projekt kładzie nacisk na wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej mieszkańców Łodzi, ukazuje terapeutyczny wpływ sztuki i twórczości oraz podkreśla rolę, jaką spełnia odbiór sztuki, kultury w integracji społecznej. Działania umożliwią zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Łodzi w kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem osób 60+, integrację i wzajemne przełamywanie poczucia alienacji. Grupą docelową projektu będzie 15 mieszkańców miasta Łodzi, w tym 10 osób powyżej 60 roku życia (67 % wszystkich uczestników) i 5 os. poniżej 60 roku życia (33 % wszystkich uczestników).

Zapisy w biurze stowarzyszenia, pod nr tel. 42 649-18-03 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zadanie Wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób 60 + jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.