Oddział Łódzki PTSR

Towarzystwo zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000049771 w 1997 roku. Towarzystwo jest jednym z największych oddziałowo w PTSR. Adresem siedziby Towarzystwa jest: Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267, 92 – 338 (www.lodz. ptsr.org. pl). Głównymi założeniami statutowymi organizacji jest:

 • poprawa warunków życiowych i zdrowotnych chorych na stwardnienie rozsiane oraz zwiększania ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju,
 • jak najwszechstronniejsza rehabilitacja i leczenie rozumiane jako proces osiągania optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem,
 • likwidacja barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób ze stwardnieniem rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw miedzy tymi grupami,
 • artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze stwardnieniem rozsianym w kraju oraz na arenie międzynarodowej.

Do najważniejszych projektów realizowanych w ciągu ostatnich lat należą:

 • Projekt pn. "Centrum Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych" - realizowany był w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2011 r. Projekt finansowany był przez Europejski Fundusz Społeczny PO KL, budżet ogólny projektu wynosił 777.860,00 zł, kwota dofinansowania wyniosła: 777.860,00 zł. Zakładanym celem projektu było udzielenie do końca 2011 roku porad i informacji 1200 osobom niepełnosprawnym (prawnie i biologicznie) z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

  Celami szczegółowymi projektu było
   • podniesienie świadomości prawnej i obywatelskiej ON
   • zwiększenie uczestnictwa ON w życiu społecznym
   • ułatwienie ON dostępu do usług poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

    Cele te zostały osiągnięte, a projekt rozliczony.
 • Projekt pn: "Prowadzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin" – realizowany był w okresie od 21.01.2010 r. do 31.12.2011 r. Źródłem finansowania projektu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. Budżet ogólny projektu wyniósł 27.621,59 zł., kwota dofinansowania wyniosła: 23 080,00 zł. Celem projektu było: udzielanie porad i informacji osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez zorganizowanie punktu poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu miasta Łodzi.

  Celami szczegółowymi projektu było:
   • zorganizowanie punktu porad dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
   • udzielanie porad prawnych,
   • udzielanie porad psychologicznych,
   • udzielanie porad z zakresu uprawnień osób niepełnosprawnych.

    Cele projektu zostały osiągnięte, a projekt zrealizowany.
 • Projekt pn. „Szansa na lepsze jutro” - – realizowany był w okresie od 01.03.2010 r. do 31.12.2010 r. Projekt finansowany był z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (FOP) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Kwota całkowita projektu wyniosła 509 220,00 zł, kwota dofinansowania wyniosła: 445.000,00 zł. Celem projektu była poprawa, jakości życia osób chorych na SM poprzez wypracowanie i wdrożenie na reprezentatywnej grupie 120 osób, zamieszkujących teren woj. łódzkiego, kompleksowego programu rehabilitacji osób chorych na stwardnienie rozsiane.

Kolejny duży projekt realizowany przez Towarzystwo to projekt: pn. „Szansa na lepsze jutro II”. Projekt finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota całkowita projektu wynosi: 1.712.353,50 zł., a kwota dofinansowania wynosi 1.536.586,00 zł., wkład własny to 175.767,50 zł. Głównym celem zadania jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego, innowacyjnego programu rehabilitacji osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz podjęcie działań umożliwiających wyeliminowanie stanu wykluczenia społecznego, ze względu na utrudnione niepełnosprawnością funkcjonowanie