Dane kontaktowe:

 • e - mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • sekretariat: tel/fax 42 649 18 03
 • rehabilitacja: tel 505 034 909
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego:
  tel 505 034 909
 • adres: ul. Nastrojowa 10
  91-496,  Łódź
 • nr konta: 
  98 1440 1231 0000 0000 0342 2356

 

 

 

Statut Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działalnosci, siedziba i charakter prawny

§ 1

Towarzystwo działajace na podstawie niniejszego statutu nosi nazwe POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO zwane dalej TOWARZYSTWEM.

§ 2

1. Terenem działalnosci Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedziba władz naczelnych jest Warszawa.

2. Towarzystwo ma prawo zakładania oddziałów na terenie całego kraju. Oddziały musza miec okreslony teren swojego działania. Nazwa oddziału może nawiazywac do administracyjnej lub geograficznej nazwy obsługiwanego terenu. Oddziały winny miec osobowosc prawna.

3. Towarzystwo może współdziałac z krajowymi i miedzynarodowymi organizacjami o podobnych założeniach programowych, zachowujac jednak pełna samodzielnosc organizacyjna okreslona w statucie.

4. Towarzystwo może organizowac Koła, których działalnosc opiera sie na regulaminie uchwalonym przez Rade Główna.

§ 3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działajacym na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” i posiadajacym osobowosc prawna.

§ 3

Działalnosc Towarzystwa opiera sie na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniac pracowników.

§ 5

Towarzystwo ma prawo używac pieczeci i odznak zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

ROZDZIAŁ II

Cele i srodki działania

§ 6

Towarzystwo jest organizacja społeczna obywateli polskich ze stwardnieniem rozsianym oraz ich rodzin i przyjaciół, działajaca na gruncie konstytucji RP i majaca na celu:

1. poprawe ich warunków życiowych i zdrowotnych oraz zwiekszania uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju, 

2. jak najwszechstronniejsza ich rehabilitacje i leczenie rozumianych jako proces osiagania optymalnego funkcjonowania w społeczenstwie po to, by zapewnic im możliwosc kierowania własnym życiem,

3. likwidacje barier psychologiczno-społecznych poprzez uswiadomienie pełnosprawnej społecznosci problematyki dotyczacej osób ze stwardnieniem rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw miedzy tymi grupami,

4. artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze stwardnieniem rozsianym w kraju oraz na arenie miedzynarodowej.

§ 7

Cele swoje realizuje przez: 

1. współdziałanie z administracja panstwowa i samorzadowa, placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, a także z innymi organizacjami pozarzadowymi pracujacymi dla dobra i na rzecz osób niepełnosprawnych, 

2. organizowanie pomocy członkom Towarzystwa w rozwiazywaniu ich problemów życiowych poprzez informacje, pomoc prawna i socjalno-bytowa, finansowanie na ustalonych zasadach kosztów powszechnie uznanych i przyjetych metod leczenia i rehabilitacji, organizowanie i prowadzenie rehabilitacji leczniczej oraz zawodowej, a także współdziałanie w organizowaniu działalnosci społecznej, gospodarczej i kulturalnej, 

3. organizowanie samopomocy członkowskiej majacej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartosciowosci, osamotnienia i bezradnosci, szczególnie wsród osób najcieżej poszkodowanych, 

4. prowadzenie działalnosci popularyzatorskiej, informacyjno-uswiadamiajacej, zmierzajacej do pełnej integracji osób ze stwardnieniem rozsianym ze społeczenstwem ludzi pełnosprawnych i kształtowanie własciwych postaw przy wykorzystaniu srodków masowego przekazu i własnych publikacji, 

5. inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych oraz legislacyjnych dotyczacych życia i warunków bytu, oswiaty i wychowania oraz specyficznych potrzeb osób ze stwardnieniem rozsianym, a także sposobu ich zaspokajania, zwłaszcza w zakresie: 

 • ujawniania barier społecznych, organizacyjnych, architektonicznych, komunikacyjnych i innych, ograniczajacych kontakt osób ze stwardnieniem rozsianym ze srodowiskiem i utrudniajacych im rehabilitacje oraz wystepowanie do kompetentnych władz z wnioskami o ich usuniecie, 
 • opracowywania adekwatnych rozwiazan problemu dostepu osób ze stwardnieniem rozsianym do różnego rodzaju stanowisk pracy zgodnie z ich możliwosciami fizycznymi, kwalifikacjami i zainteresowaniami oraz zasad jego realizacji, 
 • opiniowania i inicjowania produkcji sprzetu ortopedycznego i rehabilitacyjnego niezbednego lub usprawniajacego życie codzienne i prace osób ze stwardnieniem rozsianym. 

6. organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, posiedzen, zjazdów, poradnictwa, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, oswiatowych i innych, a także obozów i wczasów, 

7. podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych zgodnie z celami statutowymi Towarzystwa, 

8. otaczanie szczególna opieka dzieci osób ze stwardnieniem rozsianym i ich rodzin, a także osób z nowym rozpoznaniem stwardnienia rozsianego, 

9. budzenie i pogłebianie wrażliwosci społecznej różnych srodowisk do działania na rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym, 

10. prowadzenie działalnosci wydawniczej zgodnie z obowiazujacymi przepisami, 

11. udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw osób ze stwardnieniem rozsianym, 

12. ułatwianie osobom ze stwardnieniem rozsianym podejmowania zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także podejmowania działalnosci społecznou żytecznej,

13. podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiazki

§ 8

Członkami Towarzystwa moga byc: 1. Członkowie zwyczajni, 2. Członkowie wspierajacy 3. Członkowie honorowi.

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym może byc obywatel Polski, posiadajacy pełna zdolnosc do czynnosci prawnych. 2. Warunkiem zaliczenia w poczet członków zwyczajnych jest złożenie pisemnej deklaracji. Decyzje o przyjeciu podejmuje Rada Oddziału w formie uchwały.

§ 10

1. Członkiem wspierajacym może zostac osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje okreslone swiadczenia finansowe i materialne na rzecz Towarzystwa albo której działalnosc jest zbieżna z celami Towarzystwa. Członkowie wspierajacy biora udział w działalnosci Towarzystwa osobiscie lub przez upełnomocnionego przedstawiciela. 2. Decyzje o przyjeciu członka wspierajacego, na wniosek zainteresowanego podejmuje Rada Główna lub Rada Oddziału w formie uchwały.

§ 11

1. Członkiem honorowym może byc osoba fizyczna zasłużona dla rehabilitacji leczniczej, społecznej lub zawodowej osób ze stwardnieniem rozsianym albo realizacji celów i zadan statutowych Towarzystwa. 2. Godnosc członka honorowego nadaje Rada Główna Towarzystwa na wniosek Komitetu Nominacyjnego.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo do: 1. realizowania czynnych i biernych praw wyborczych do Władz Towarzystwa, 2. uczestniczenia z głosem stanowiacym, bezposrednio lub przez wybór delegatów w Walnym Zgromadzeniu i Walnym Zebraniu Oddziału, 3. korzystania ze wszelkich form działalnosci i urzadzen Towarzystwa na zasadach okreslonych przez jego Władze, 4. pomocy w zaopatrzeniu w sprzet, urzadzenia i przedmioty o znaczeniu rehabilitacyjnym oraz do wszelkiej innej pomocy na zasadach okreslonych przez Władze Towarzystwa, 5. uzyskania wszechstronnego poparcia ze strony Towarzystwa w sprawach szkolenia, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej, zawodowej, sportu i rekreacji oraz polepszenia warunków bytowych, 6. zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem Władz Towarzystwa, 7. brania udziału w działalnosci Towarzystwa.

§ 13

Członkom wspierajacym i honorowym przysługuja prawa okreslone w § 12 od punktu 3 do punktu 7.

§ 14

Członkowie zwyczajni i wspierajacy sa zobowiazani do: 1. brania czynnego udziału w realizacji zadan statutowych Towarzystwa i propagowania jego idei, 2. przestrzegania postanowien statutu i uchwał Władz Towarzystwa, 3. regularnego opłacania składki członkowskiej.

§ 15

1. Przynależnosc do Towarzystwa ustaje na skutek: 1) dobrowolnego wystapienia członka, zgłoszonego pisemnie organowi przyjmujacemu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiazan wobec Towarzystwa 2) skreslenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłata składek członkowskich przez okres ponad 12 miesiecy, 3) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sadu powszechnego, ż) smierci członka lub utraty osobowosci prawnej przez członka wspierajacego, 2. W przypadkach okreslonych w ust.1 pkt 2), 3) i ż) uchwałe podejmuje organ przyjmujacy podajac przyczyne skreslenia lub wykluczenia. 3. Członkowie skresleni lub wykluczeni maja prawo odwołania sie do Walnego Zebrania lub Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania stosownej uchwały.

ROZDZIAŁ IV

Władze Towarzystwa

§ 16

1. Władzami Towarzystwa sa: 1) Walne Zgromadzenie 2) Rada Główna 3) Komisja Rewizyjna 2. Kadencja wszystkich Władz Towarzystwa trwa co najwyżej ż lata z możnoscia tylko 2- krotnego wyboru na to samo stanowisko, chyba że inaczej zadecyduje Walne Zgromadzenie. 3. Władze maja prawo kooptacji nowych członków na miejsce członków ustepujacych, z tym że liczba dokooptowanych członków danej Władzy nie może przekroczyc 1/3 liczby członków pochodzacych z wyboru. 4. Uchwały Władz Towarzystwa zapadaja zwykła wiekszoscia głosów przy obecnosci co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowia inaczej. W razie równej liczby głosów przy powtórnym głosowaniu decyduje głos przewodniczacego. 5. Wybory do Władz odbywaja sie w głosowaniu tajnym.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 17

1. Najwyższa Władza Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków, a powyżej 200 członków Walne Zgromadzenie Delegatów zwane dalej Walnym Zgromadzeniem 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1) ustalanie głównych kierunków działania Towarzystwa 2) rozpatrywanie sprawozdan z działalnosci Towarzystwa 3) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Rade Główna oraz Komisje Rewizyjna 4) udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Radzie Głównej na wniosek Komisji Rewizyjnej 5) wybór Rady Głównej 6) wybór Komisji Rewizyjnej 7) uchwalanie zmian statutu 8) podejmowanie uchwały o rozwiazaniu Towarzystwa 9) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa, lub które ze wzgledu na szczególne znaczenie wymagaja decyzji ogółu uprawnionych członków

§ 18

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Główna co najmniej raz na ż lata. 2. Delegaci na Walne Zgromadzenie sa wybierani przez zebrania członków oddziałów. Liczbe delegatów proporcjonalnie do liczebnosci członków Oddziału okresla Rada Główna. Mandaty delegatów sa ważne do nastepnego Walnego Zgromadzenia. 3. Rada Główna zawiadamia członków - delegatów o terminie, miejscu i porzadku obrad co najmniej 30 dni przed ich rozpoczeciem. ż. Walne Zgromadzenie może podejmowac uchwały przy obecnosci w I terminie co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w II terminie - bez wzgledu na liczbe obecnych, o czym należy poinformowac w zawiadomieniu. 5. Walne Zgromadzenie może byc zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 19

W Walnym Zgromadzeniu moga brac udział: 1. z głosem decydujacym - wybrani delegaci, 2. z głosem doradczym - członkowie władz ( jesli nie sa delegatami ), zaproszeni członkowie wspierajacy i honorowi oraz zaproszeni goscie.

§ 20

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Główna z własnej inicjatywy, na wniosek Komitetu Wykonawczego Rady, Komisji Rewizyjnej lub 1/5 liczby członków zwyczajnych Towarzystwa w ciagu 60 dni od daty wpłyniecia wniosku. 2. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu biora udział członkowie - delegaci wybrani na ostatnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

RADA GŁÓWNA

§ 21

1. Rada Główna kieruje praca Towarzystwa w okresie miedzy Walnymi Zgromadzeniami. 2. Rada Główna składa sie z 11 do 19 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Liczebnosc Rady ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie. 3. Co najmniej połowe członków Rady Głównej powinny stanowic osoby chore na stwardnienie rozsiane. ż. Rada Główna odbywa posiedzenia w miare potrzeby nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku. 5. Obsługe administracyjna Rady Głównej zapewnia Biuro Rady Głównej kierowane przez Sekretarza Generalnego - skład osobowy, budżet oraz zasady i regulamin pracy Biura ustala Komitet Wykonawczy Rady Głównej w drodze uchwały.

§ 22

Do kompetencji Rady Głównej należy: 1. kierowanie działalnoscia oraz zarzadzanie funduszami i majatkiem Towarzystwa, 2. uchwalanie planu działalnosci i preliminarzy budżetowych, 3. przedkładanie sprawozdan ze swej działalnosci podczas obrad Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie jego uchwał, ż. reprezentowanie Towarzystwa na zewnatrz i działanie w jego imieniu, 5. zwoływanie Walnych Zgromadzen, 6. ustalanie wysokosci składek członkowskich, 7. podejmowanie uchwał o przystapieniu Towarzystwa do krajowych lub miedzynarodowych stowarzyszen i organizacji oraz delegowanie przedstawicieli na zjazdy miedzynarodowe, 8. powoływanie i rozwiazywanie Oddziałów oraz nadzorowanie ich działalnosci, 9. powoływanie i rozwiazywanie komitetów i komisji, uchwalanie dla nich regulaminów działania oraz nadzorowanie ich działalnosci, 10. uchwalanie regulaminu działania kół oraz innych niezbednych regulaminów. 11. czuwanie nad przestrzeganiem Statutu przez wszystkich członków Towarzystwa, 12. okresowa ocena działalnosci Prezydium oraz Komitetu Wykonawczego Rady i zatwierdzanie podjetych przez nie uchwał, 13. nadawanie godnosci członka honorowego Towarzystwa. 14. powoływanie i rozwiazywanie ponadregionalnych Kół oraz nadzorowanie ich działalosci

ORGANIZACJA RADY GŁÓWNEJ

§ 23

1. W ciagu 1ż dni od daty wyboru Rada Główna na posiedzeniu konstytucyjnym wybiera sposród siebie Prezydium w składzie: przewodniczacy, dwóch wice-przewodniczacych, sekretarz i skarbnik. Prezydium oraz przewodniczacy powołanych komitetów i komisji stanowia Komitet Wykonawczy Rady. 2. Rada Główna wyłania ze swego grona Komitet Nominacyjny 3. Rada Główna na wniosek Komitetu Nominacyjnego powołuje Doradcza Komisje Medyczna i wybiera jej członków

§ 24

1. Komitet Wykonawczy Rady kieruje bieżaca działalnoscia Towarzystwa w ramach upoważnienia udzielonego przez Rade Główna. 2. Do zakresu działania Komitetu Wykonawczego należy w szczególnosci: 1) opracowanie rocznego planu pracy oraz sprawozdan z działalnosci Komitetu, 2) gospodarowanie majatkiem i funduszami Towarzystwa w granicach okreslonych przez Rade Główna, 3) zaciaganie zobowiazan oraz zatwierdzanie zawieranych umów zgodnie z obowiazujacymi przepisami i upoważnieniem Rady Głównej, 4) kierowanie działalnoscia Towarzystwa i składanie sprawozdan ze swych prac na posiedzeniu Rady Głównej. 3. Posiedzenia Komitetu Wykonawczego Rady odbywaja sie nie rzadziej jak raz na kwartał.

§ 25

Do kompetencji Komitetu Nominacyjnego należy w szczególnosci: 1. rekomendowanie kandydatów do Rady Głównej oraz do komitetów i komisji 2. rekomendowanie kandydatów na członków honorowych Towarzystwa

DORADCZA KOMISJA MEDYCZNA

§ 26

Zadaniem Komisji jest inspirowanie prac naukowych w zakresie leczenia, rehabilitacji i opieki społecznej oraz propagowanie najnowszych osiagniec medycyny w zakresie etiologii i leczenia stwardnienia rozsianego, a także współpraca z Komitetem Wykonawczym Rady.

§ 27

1. Komisja składa sie z 7-15 członków. 2. Pracami Komisji kieruje Prezydium wybrane sposród jej członków w składzie: przewodniczacy, dwóch zastepców i sekretarz.

§ 28

Prezydium Komisji wybierane jest na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Komisji.

§ 29

Zasady prac Komisji i strukture organizacyjna opracowuje Komisja i przedstawia do zatwierdzenia Radzie Głównej Towarzystwa.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 30

1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli Towarzystwa niezależnym od Rady Głównej, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej: a) nie moga byc członkami organu zarzadzajacego ani pozostawac z nimi w stosunku pokrewienstwa, powinowactwa lub podległosci z tytułu zatrudnienia, b) nie moga byc skazani prawomocnym wyrokiem za przestepstwo z winy umyslnej, c) nie moga otrzymywac z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrotu uzasadnionych kosztów w wysokosci wyższej niż okreslone w „Ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie”. 2. Komisja składa sie z 3 - 5 członków, którzy wybieraja sposród siebie przewodniczacego. 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalnosci Towarzystwa, a w szczególnosci: 1) kontrola gospodarki finansowej, 2) składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu wraz z ocena działalnosci i wnioskami dotyczacymi udzielenia absolutorium ustepujacej Radzie Głównej, 3) przedstawienie Radzie Głównej wniosków w sprawie działalnosci Towarzystwa, 4) uchwalenie regulaminu Komisji Rewizyjnej i regulaminów Komisji Rewizyjnych oddziałów. 4. Kontrola całokształtu działalnosci Towarzystwa odbywa sie co najmniej raz w roku.

ROZDZIAŁ V

Oddziały Towarzystwa

§ 31

1. Rada Główna Towarzystwa w miare potrzeby powołuje oddziały terenowe. 2. Członkami oddziałów sa członkowie Towarzystwa mieszkajacy na obszarze działania. 3. Warunkiem powołania oddziału jest wniosek złożony przez co najmniej 15 członków.

§ 32

1. Władzami Oddziału sa: 1) Walne Zebranie Oddziału 2) Rada Oddziału, 3) Komisja Rewizyjna Oddziału. 2. Kadencja wszystkich władz Oddziału trwa co najwyżej ż lata 3. Uchwały władz Oddziału zapadaja zwykła wiekszoscia głosów przy obecnosci co najmniej połowy członków tych władz. W razie równej liczby głosów przy powtórnym głosowaniu decyduje głos przewodniczacego. 4. Władze Oddziału maja prawo kooptacji nowych członków na miejsce członków ustepujacych, z tym że liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyc 1/2 liczby członków pochodzacych z wyboru.

Walne Zebranie Oddziału

§ 33

Najwyższa władza Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału , a w oddziałach liczacych ponad 200 członków Walne Zebranie Delegatów Członków Oddziału zwane dalej Walnym Zebraniem Oddziału.

§ 34

1. Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest co najmniej raz na ż lata przez Rade Oddziału i podejmuje uchwały w I terminie przy obecnosci co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w II terminie bez wzgledu na liczbe obecnych o czym należy poinformowac w zawiadomieniu. 2. W Walnym Zebraniu Oddziału biora udział wszyscy członkowie tego Oddziału lub wybrani delegaci. O terminie, miejscu i porzadku obrad zawiadamia Rada Oddziału na co najmniej 30 dni przed ich rozpoczeciem. 3. Delegaci na Walne Zebranie Oddziału wybierani sa przez zebrania członków w oddziale i kołach z terenu działania Oddziału. Liczbe delegatów proporcjonalnie do ilosci członków Oddziału oraz sposób wyboru delegatów okresla Rada Oddziału. Mandaty delegatów sa ważne do nastepnego Walnego Zebrania Oddziału. 4. Walne Zebranie Oddziału może byc zwyczajne lub nadzwyczajne. 5. Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Rada Oddziału: a. z własnej inicjatywy, b. na żadanie Komisji Rewizyjnej Oddziału, c. na żadanie Rady Głównej, d. na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Oddziału. Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału winno byc zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obradowac nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 35

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy: 1. uchwalanie programu działania Oddziału, 2. rozpatrywanie sprawozdan z działalnosci Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału, 3. podejmowanie uchwał w sprawach udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustepujacej Radzie Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, 4. wybór Rady Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz delegatów na Walne Zgromadzenie. Wybory odbywaja sie w głosowaniu tajnym. 5. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Władze Oddziału oraz członków, a niezastrzeżone do kompetencji innych władz Towarzystwa. 6. podejmowanie uchwały o rozwiazaniu Oddziału

Rada Oddziału

§ 36

1. Rada Oddziału składa sie z członków Towarzystwa wybranych przez Walne Zebranie Oddziału w ilosci 5 do 9 osób. Liczebnosc Rady ustala każdorazowo Walne Zebranie Oddziału. 2. W ciagu 1ż dni od daty wyboru Rada Oddziału na posiedzeniu konstytucyjnym wybiera sposród siebie Prezydium w składzie: przewodniczacy, jeden lub dwóch wiceprzewodniczacych, sekretarz i skarbnik. 3. Do kompetencji Rady Oddziału należy: a/ kierowanie działalnoscia oraz zarzadzanie funduszami i majatkiem Oddziału, b/ uchwalanie planu działalnosci i preliminarzy budżetowych, c/ przedkładanie sprawozdan ze swej działalnosci Radzie Głównej, Zebraniu Członków Oddziału oraz wykonywanie ich uchwał, d/ reprezentowanie Oddziału na zewnatrz i działanie w jego imieniu, e/ zwoływanie Zebran Członków Oddziału f/ podejmowanie uchwał o nawiazywaniu współpracy Oddziału z krajowymi lub zagranicznymi organizacjami i stowarzyszeniami w porozumieniu z Rada Główna g/ okresowa ocena działalnosci Prezydium i zatwierdzanie uchwał podjetych przez Prezydium, h / przyjmowanie, skreslanie i wykluczanie członków, i / powoływanie i rozwiazywanie Kół oraz nadzorowanie ich dzialalnosci. 4. Rada Oddziału odbywa posiedzenia w miare potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 5. Oswiadczenia w sprawach majatkowych Oddziału składaja 2 osoby należace do Prezydium w tym przewodniczacy lub wiceprzewodniczacy. 6. Dla ważnosci dokumentów wymagane sa dwa podpisy członków Prezydium .

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 37

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym organem kontroli Oddziału. 2. Do Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje sie odpowiednio zapisy § 30 ust 1 Statutu. 3. Komisja składa sie z 3 - 5 członków, którzy wybieraja sposród siebie przewodniczacego. ż. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalnosci Oddziału, a w szczególnosci: a/ kontrola gospodarki finansowej, b/ składanie sprawozdania na Zebraniu Członków Oddziału wraz z ocena działalnosci i wnioskami dotyczacymi udzielania absolutorium ustepujacej Radzie Oddziału, c/ przedstawienie Radzie Oddziału wniosków w sprawie działalnosci Oddziału. 5. Kontrola całokształtu działalnosci Oddziału odbywa sie co najmniej raz w roku.

Rozwiazanie Oddziału

§ 38

1. Uchwałe o rozwiazaniu Oddziału podejmuje Rada Główna na podstawie uchwały Walnego Zebrania Oddziału podjetej wiekszoscia 2/3 głosów przy obecnosci co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. 2. W uchwale Rada Główna okresla sposób likwidacji oraz cel na jaki ma byc przekazany majatek Oddziału.

ROZDZIAŁ VI

Majatek Towarzystwa

§ 39

1. Majatek Towarzystwa stanowia nieruchomosci, ruchomosci i fundusze 2. Na fundusze składaja sie: 1/ składki członkowskie, 2/ dotacje, subwencje i darowizny, 3/ dochody z działalnosci statutowej, ż/ dochody z działalnosci gospodarczej prowadzonej na podstawie odrebnych przepisów 5/ zbiórki publiczne 6/ nawiazki 7/ inne 3. Towarzystwo może prowadzic działalnosc gospodarcza wyłacznie w rozmiarach służacych realizacji celów statutowych, na ogólnych zasadach okreslonych w odrebnych przepisach. Dochód z działalnosci gospodarczej Towarzystwa nie może byc przeznaczony do podziału miedzy jego członków. 4. W odniesieniu do majatku Towarzystwa zabronione jest: a) Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiazan majatkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostaja w zwiazku małżenskim albo w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo sa zwiazani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, b) Przekazywanie majatku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególnosci jeżeli przekazanie to nastepuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c) Wykorzystywanie majatku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezposrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa, d) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestnicza członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 40

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Rada Główna. 2. Władze Oddziałów sa obowiazane zarzadzac majatkiem Towarzystwa zgodnie z zasadami ustalonymi przez Rade Główna.

§ 41

1. Oswiadczenia w sprawach majatkowych Towarzystwa składaja 2 sposród niżej wymienionych członków Rady Głównej: przewodniczacy, wice-przewodniczacy, skarbnik. 2. Do ważnosci dokumentów wymagane sa dwa podpisy członków Prezydium Rady Głównej.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiazanie Towarzystwa

§ 42

1. Uchwałe w sprawie zmiany statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wiekszoscia 2/3 głosów przy obecnosci co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. 2. Uchwałe w sprawie rozwiazania sie Towarzystwa podejmuja dwa Walne Zgromadzenia lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołane w odstepie co najmniej 3 miesiecy, za każdym razem wiekszoscia 2/3 głosów przy obecnosci co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania 3. Uchwała o rozwiazaniu sie Towarzystwa okresla sposób likwidacji oraz cel na jaki ma byc przekazany majatek Towarzystwa.