Poradnik Osoby Niepełnosprawnej

Ulgi i uprawnienia przysługujące
osobom niepełnosprawnym

 1. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 2. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 3. Osoby z lekikim stopniem niepełnosprawności
Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania w życiu codziennym z pewnych ulg i uprawnień. Są one uzależnione od schoirzenia i stopnia niepełnosprawności. warto sie z nimi zapaznać, gdyż mogą one, choćby w niewielkim stopniu, ułatwić codzienne funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej.

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności ( inwalidzi dawnej I grupy) mają prawo do:
 1. 49% ulgi na przejazdy w pociągach PKP -,tylko w klasie 2 pociągów osobowych,
 2. 37% ulgi w pociągach pośpiesznych, expresowych, IC i EC,
 3. 49% ulgi na przejazdy w autobusach PKS w komunikacji zwykłej na podstawie biletów jednorazowych,
 4. 37% ulgi w autobusach PKS pośpiesznych i przyśpieszonych na podstawie biletów jednorazowych,
 5. bezpłatnych przejazdów komunikacją mijską wraz ze wskazanym przez siebie opiekunem (na podstawie orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności) na terenie Warszawy,
 6. 95% ulgi na przejazdy w pociągach PKP i autobusach PKS dla opiekuna towarzyszącego w podróży ( na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego oraz biletów jednorazowych), przy czym opiekun musi być pełnoletni ( skończone 18 lat), a w przypadku osoby niewidomej musi mieć skończone 13 lat,
 7. karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych ( znaki wylicza § 33.2 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz. U. Nr 58 z 1999 r., poz. 622),
 8. zwolnień abonamentowych za radio i telewizję, tylko osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji oraz osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu na podstawie orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności,
 9. 50% rabatu na usługi telekomunikacyjne ( przyłączenie do sieci i abonament), tylko dorośli i dzieci, które ukończyły 16 rok życia i tylko w przypadku uszkodzenia wzroku, słuchu lub mowy. Uprawnienie dotyczy także opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, przy czym opiekun tylko w przypadku stałego lub czasowego zameldowania z osobą niepełnosprawną w tym samym lokalu.
 10. ulgowych biletów do muzeów,
 11. do odliczeń niektórych wydatków od dochodu (Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm.),
 12. bezpłatnych usług doręczania listów, paczek i przekazów pocztowych bezpośrednio do domu ( zapotrzebowanie na usługę zgłasza się na poczcie, w miejscu zamieszkania),
 13. ponadto placówki pocztowe muszą wydzielić stanowiska do obsługi niepełnosprawnych i dostosować skrzynki do ich potrzeb.

Uwaga:
Jeśli jesteś opiekunem dziecka z uszkodzeniem wzroku, słuchu bądź mowy, a które nie ma skończonych 16 lat, to ulga Ci nie przysługuje, nawet jeśli jesteś zameldowany pod tym samym adresem. ( podstawa prawna: Uchwała Zarządu TP S.A. nr 85/01 z 2001 roku.).Z ulg można skorzystać w ramach planu TP standartowego, planu sekundowego TP dom oraz planu TP socjalnego.

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym (dawna II grupa inwalidzka) mają prawo do:
 1. karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych,
 2. zwolnień z opłaty abonamentowej za radio i tewlewizję, tylko w przypadku osób niewidomych, których ostrość wzroku nie przekracza 15% na podstawie jednego z dokumentów tj. orzeczenia stwierdzającego umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku,
 3. 50% rabatu na usługi telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci i abonament ), tylko w przypadku uszkodzenia słuchu i mowy i tylko dorośli i dzieci, które ukończyły 16 rok życia.

Uwaga:
Jeśli jesteś opiekunem dziecka z uszkodzeniem wzroku bądź mowy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ale poniżej 16 roku życia to zniżka Ci nie przysługuje (podstawa prawna: uchwała Zarządu TP. S.A. nr 85/01 z 2001 r.). Z ulg można korzystać w ramach planu TP standartowego, planu sekundowego TP dom oraz planu TP socjalnego.

Osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim ( dawna III grupa inwalidzka) mają prawo do:/div>
 1. karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych,
Renciści i emeryci ( a także małżonek, na którego pobierany jest dodatek rodzinny) mają prawo do:
 1. dwóch jednorazowych przejazdów w ciągu roku kalendarzowego z ulgą 37% w 2 klasie pociągów osobowych, pośpiesznych i ekspresowych,
 2. 48% ulgi w opłatach komunikacji miejskiej na podstawie aktualnego odcinka renty (emerytury) wraz z dowodem tożsamości.

Uwaga:
Należy pamiętać o tym, że bilet na przejazd "tam i z powrotem" jest traktowany jako dwa oddzielne przejazdy. Emeryci i renciści nie mają zniżek w autobusach PKS.

Zwolnione z opłat za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych są:
 1. osoby zaliczone do I grupy inwalidów,
 2. osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji,
 4. osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny,
 5. osoby, które skończyły 75 lat,
 6. osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno - rentowego,
 7. osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 8. osoby, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,
 9. inwalidzi wojenni i wojskowi,
 10. kombatanci, niektóre osoby będące ofiarami represjiwojennych i okresu powojennego oraz wdowy i wdowcy po kombatantach, którzy są jednocześnie emerytami lub rencistami.

Uwaga:
Od 16 maja 2005 roku zwolnienie nie przysługuje osobom, które mieszkają we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwoma osobami, które skończyły 26 rok życia, i które nie spełniają warunków do uzyskania tych zwolnień. Prawo do zwolnień od opłat abonamentowych zachowują osoby, które korzystają z tego prawa na podstawie na podstawie dotychczasowych przepisów, pod warunkiem dostarczenia, w terminie 6 miesięcy oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z tytch zwolnień.

Informacje

Ostatnia aktualizacja: 

Zgodność:
Valid HTML 4.01!  Poprawny CSS!

Katalog Jarmi

nKatalog stron